VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Dembeļu kultūra
Anna Gorska
Dembelis - žargonā: demobilizācija, arī karavīrs, kam tuvojas demobilizācijas termiņš PSRS bruņotajos spēkos

 
 
Ir elitārā kultūra, ir tradicionālā tautas kultūra, bet ir arī t. s. trešā. Tā ir vienādi  distancēta no abām pirmajām un ietver divus sākumus - masu kultūru, ko rada pro­­fesionāļi, un pašdarbniecisko jaunradi, kuru veido paši patē­rētāji un to apvienības, kuru vidū ir studenti, noziedz­nieki, obligātā dienesta karavīri, tūristi utt., u. t. jpr.  Šī raksta tēma - dembeļa albums - ir viena no interesantākajām trešās kultūras izpaus­mēm. 

Ceļā uz dembeli

Šīs tradīcijas kodols, esence ir pati ideja par karaklausības pagaidu raksturu. Viss šis sarežģītais rituālu komplekss, ko, kā redzams pēc jautājuma tuvākas aplūkošanas, veido obligāto karavīru neoficiālā kultūra, ir pakārtots šī laimīgā galīguma akcentēšanai.

Konkrēti tas iemiesojās gan runas praksē (formulveidīgās replikas, ar kurām savā starpā apmainās kazarmu brālības biedri, dažbrīd var izvērsties veselos dialogos), gan arī no­teiktās rituālās un "maģiskās" darbībās. Līdz ar dienesta laika ievērojamu saīsināšanu dažām no tām, piemēram, dau­dzajiem savstarpējiem "veltījumiem", draudēja manāma redukcija vai pat pilnīga izzušana, tomēr daudz kam citam visādā ziņā bija jāpaliek nemainīgam. Piemēram, tradīcijai veidot kalendāriņus, no kuriem katru vakaru ar bārdas nazi tiek izgriezts kvadrātiņš ar pavadīto dienu, vai simtdiennieka svētkiem, kas tiek atzīmēti tieši simt dienu pirms pavēles par ieskaitīšanu rezervē.

Neapšaubāms, lai arī ne obligāts karavīru dzīves rituālais kopsavilkums, protams, ir dembeļa albuma dzimšana. Dau­dzi to uztvēra kā tādu armijas brieduma atestātu, galveno apliecinošo dokumentu par atrašanos armijā, savveida pasi ar vīzu pārejai no militārās dzīves uz civilo (vīzas lomu pil­­dīja aizsardzības ministra pavēle par tāda un tāda iesauku­ma karavīru ieskaitīšanu rezervē).

Pat neraugoties uz to, ka dembelis - īstena mūsdienu mākslinieka garā - bieži vien bija tikai albuma idejas autors, bet pašu izpildi uzticēja "štāba" zīmētājam, kāds bija gan­drīz katrā daļā (runā, viens no tādiem "rakstvežiem" savu­laik esot bijis arī aktuālās Krievijas mākslas metrs Vladislavs Mamiševs-Monro), patiesuma pakāpi, kas ir jo spēcīgi jūta­ma karavīru bloknotos, tas nekādi nemazina.   

Veros tevī kā spogulī

Bezkaunīgajai dembeļa pozai, kam tikpat kā nav līdzīgu nekaunības, pretenziju uz visatļautību, profāna patētiskuma ziņā, diez vai ir iespējams atrast labāku atspoguļojumu par spilgto, brīžiem brutālo un vienlaikus tik naivo dembeļa albuma estētiku. Arī šim "atestātam" pašam, pēc tā īpaš­nieka domām, ir jālīdzinās ģedam - jābūt krutam, smalki sapostam. Tāpēc ļoti daudzi karavīri neapmierinājās ar pa­matīgajiem vākiem, kas raksturīgi vecā parauga fotoalbu­miem, no kuriem arī patiesībā dembeļu bloknoti tika taisīti. Vairumā gadījumu oriģinālos vākus uzreiz noplēsa, to vietā izveidojot savu - unikālu iesējumu. Ko tikai te karavīri neiz­mantoja! Nabadzī­ba, kā zināms, ir izdomai māsa, tāpēc lietā tika likts viss ie­spējamais - gan armijas šineļi un flotes bušlati, gan formas blūzes un kamuflāžas audums, gan oran­žais un sarkanais plīšs. Iesējuma augšējie vāki bieži vien tika izrotāti ar apkalu­miem, metāla aplikācijām, daudzveidīgām inkrustācijām. Muguriņas un vāku stiprinājuma vietu reizēm iezīmēja ar šauteņu vai automātu kaujas patronām.

Tiekšanās pēc statusa un uzpūtīgas pozas parādās arī visā albuma noformējumā. Galvenokārt tā manifestējas per­fekcionismā, mākslinieka noformētāja pedantiskajā, gan­drīz ar juveliera precizitāti veiktajā darbā. Viņš ir gatavs bezga­līgi ilgi izzīmēt dekoratīvus rāmīšus karavīru fotogrāfijām, no spilgtu krāsu samta papīriem izgriezt ornamentālus no­saukumus rubrikām, noņemties ar fotogrāfijas pavadošo parakstu un zīmējumu noformēšanu. Kas attiecas uz pēdē­jiem, tad dažus no tiem reizēm pat noklāj ar grīdas laku, kas daudziem dembeļu albumiem piešķir artefaktiem visai neierastu īpašību - smaržu.
 

 
 
Varoņi un triksteri

Košums, spilgtums, patētiskums, albumā ieguldītā roku darba apjoms un tātad arī tā vērtīgums - lūk, mūsu apska­tāmā kultūras fenomena galvenie vērtību kritēriji. Tā tēlu valodas mākslinieciskā vērtība faktiski nekad netiek ņemta vērā. Pēdējā drīzāk ir elitārās kultūras pazīme, kuras uztvere prasa, lai tiktu ņemts vērā, atpazīts zināms estētiskais kods, ko tam piešķīris radītājs, pieprasa refleksiju par to. Trešā kultūra neatzīst jautājumu "kā?". To nenodarbina  māksli­nie­ciskā objekta pašvērtība, kuras izpausmes vienmēr ir pakļautas kādam noteiktam mērķim un nekad nav dotas kā lieta par sevi. Šo izpausmju uzdevums ir izraisīt cilvēkā emocionālu reakciju un/vai kalpot par viņa piederības zīmi pie noteiktas sociālas, profesionālas, klana grupas.  

Pēdējais apgalvojums tomēr nenozīmē, ka nebūtu iespē­jams runāt par karavīru bloknotu tēlu valodu. Glu­ži otrādi, ņemot vērā dembeļu albumu ilustrāciju pārsteidzošo daudz­veidību, kas sakņojas spēcīgā policentriskas un fragmentā­ras masu kultūras ietekmē uz šo albumu radītājiem, šī ir neticami interesanta tēma. Kādas tikai estētis­kās sistēmas nepievelk armijas māksli­niekus! Šeit, šķiet, atradīsies viss, sākot ar kiberpan­ku, turpinot ar brutālu ek­sotiku, kas, patei­coties amerikāņu grā­vējiem "Rem­bo" un "Komando" stilā, cieši iesēdu­sies profānajā apziņā, un beidzot ar socreālisma paņēmieniem.

Taču tas viss attiecas tikai uz to ga­dījumu, kad dembeļa albums ekspluatē varonīguma tēmu, kad tas ir paredzēts karavīra (kas te tiek parādīts kā tāds dzimtenes sardzē stā­vošs pārcilvēks) ikdienas mitoloģizēšanai.

Viņš pazīst arī citu ceļu, proti - trik­­ste­ra jeb jokdara ceļu, kurš zobojas par armijā pavadīto laiku. Šajā gadīju­mā albu­ma autors atļaujas atslābināties un runāt ar mums ne vairs oficiozā, brutālā tonī, bet komiksu un jautru attēlu valodā, vienlaikus nepiemirs­dams slavināt bloknota saimnieku, tikai nevis par spēku un varonību, bet gan par dzīvīgumu, izturī­bu, viltību un donžuānismu. Tomēr vairumā gadījumu vienā albumā atrodamas abas minētās "sejas izteiksmes", veidojot visai mežonīgu garastā­vokļu kokteili. Vārdu sakot, radniecisks un saprotams šis viss, šķiet, var būt tikai tam, kuram tad arī ir adresēta šeit apspriestā māk­sli­nieciskā forma, - pašam dembelim. Visiem pārējiem atliek izvēlēties starp absolūtu noliegumu, nievājošu smīniņu un pētniecisku sajūsmu.

 
Atgriezties