VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Veterānu maršs
Vilnis Vējš
  Mākslinieku - Lielā Tēvijas kara dalībnieku daiļrade

 
Valentīns Mironovs. Dzimtā Baltija. 1970
 


Laikam gan Latvijas bibliotēkās un mājas grāmatplauktos pēdējā laikā nav mazāk aiztiktas mākslas grāmatas kā "Dzim­tenes un miera sardzē / Na straže mira i otečestva" - re­pro­dukciju albuma, ko sastādījis Vladimirs Kozins, bet tek­sta autore ir Rasma Lāce  (Rīga: Liesma, 1985. Pievērsiet uzma­nību gadskaitlim - tas ir laiks, kad Latvijas mākslas dzīvi sen jau vairs nevarēja no­saukt pa stagnātisku.) Kādēļ - atbildi sniedz apakšvirsraksts: "Mākslinieku - Lielā Tēvijas kara dalīb­nieku daiļrade". Kuru šodien tā interesē? Tomēr, ņemot vērā, ka Latvijas Nacio­nālais mākslas muzejs grasās no 11. aprīļa palaist tautiņās ekspozīciju "Padomjzemes mito­loģija. Sociālistiskais reālisms", iespējams, ka kādreiz Nopelniem bagāto LPSR mākslas darbinieku Vladimira Kozina, Jurija Feoktistova, Aleksandra Nalogina, Dmitrija Paņičeva un daudzu citu, mazāk titulētu armijas biedru vārdi vismaz uz laiku iznirs no aizmirstības.

Tā dēvēto Lielā Tēvijas kara veterānu vai frontinieku kopienas fenomens latviešu mākslā un kultūrā ir plaša pētījuma vērts, tādēļ šo rakstu varētu uzskatīt par vienkārši piezīmēm uz Rasmas Lāces teksta malām. Lai šo tekstu adekvāti izpras­tu, ir kāds priekšnoteikums: jāņem vērā frontinieku, kara veterānu, kults Padomju Savienībā visās dzīves jomās, ne tikai kultūrā un mākslā. Padomju propagandas mašīna mērķtiecīgi radīja bijušā frontinieka tēlu - drosmīgu, vīrišķī­gu, arī skaistu un gudru, tādu, kas spēj pieņemt vispareizā­kos lēmumus jebkurā situācijā. Uzvarētāju glorifikācija ir normāla pēckara reakcija jebkurā valstī (Krievijā uzvara Lie­lajā Tēvijas karā joprojām ir galvenais nacionālās pašapziņas avots un vēstures doktrīnas ass), tikai PSRS tā jo īpaši izpau­dās radošajās sfērās. "Zudušās paaudzes" rēgs nedrīkstēja ieklīst komunistiskās valsts garīgajā telpā. Tādēļ mākslinieki  frontinieki saņēma dažādas privilēģijas - no ārpus rindas dzīvokļiem un veļasmašīnām līdz noteicošajam vārdam da­žādu radošu jautājumu risināšanā. Un kā laimes lāči viņi tika vadāti apkārt pa skolām, darba kolektīviem, pionieru un komjauniešu pirmorganizācijām, lai stāstītu par karu un audzinātu, audzinātu, audzinātu...

"Latvijas PSR Mākslinieku savienības kolektīvā aktīvi strā­dā mākslinieki - Lielā Tēvijas kara veterāni, kuru radošā un sabiedriskā darbība aptver mūsu mākslas dzīves visas noza­res."1

Ar Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas 1941. gada 17. aprīļa lēmumu izveidotā Latvijas Mākslinieku savienība (MS), protams, nebija nekāda radošu interešu ap­vienība mūsdienu izpratnē, bet gan totalitāra režīma radīts instruments ar hipertrofētām mākslas dzīves kontroles pilnvarām (jābrīnās, cik bieži par to šodien tiek aizmirsts!). Loģis­ki, ka pēc kara laika trimdas Ivanovā MS pārreģistrēja bied­rus un atplestām rokām tajā gaidīti bija tieši frontinie­ki - kara veterāni - kā "pareiza" ideoloģiska kursa apsolījums. Viņiem jau sākotnēji tika paredzēta kā ideoloģiski, tā estē­tiski konservatīva loma. Tādēļ starp MS biedru kopienām bija un saglabājās berze, saspringtas attiecības, kas varēja izpausties gan kā čomiskums bez cieņas, gan kā nicinājums un pat slēpts naids (kaut vai ieviešot naidīgo veterānu apzī­mējumu "plintnieki"). Pretrunu iemesli bija trīs - pirmkārt, politiski, ko noteica padomju režīma darbošanās (arī kultū­ras jomā) okupētā teritorijā, otrkārt, nacionāli, jo lielākā daļa frontinieku bija etniskie krievi, kas pēc kara apmetās Latvijā. Atšķirībā no literatūras, kur valodas problēmas dēļ "veterānu" lomām tika virzīti galvenokārt latviešu izcelsmes rakstnieki un dzejnieki - Andrejs Balodis, Valdis Lukss, Ar­vīds Grigulis, Ingrīda Sokolova, Jūlijs Vanags, Jezups Laganovskis un citi -, vizuālajās mākslās dominēja iebraucēji, kas stingri turējās pie savas identitātes un parasti tā arī neiemācījās nevienu vārdu latviski līdz pat mūža galam. Tātad no varas stratēģijas viedokļa frontinieki bija arī izde­vīgs rusifikācijas instruments. Manuprāt, tikai trešajā vietā frontinieku kopienas nošķirtības iemeslos meklējami estētiskie principi. Taču tie mums ir visinteresantākie.

"Mākslinieki - Lielā Tēvijas kara veterāni veido spēcī­gu kopu heroiskās un militāri patriotiskās tēmas risinā­šanā republikas mākslā."

Der atcerēties, ka tālaika mākslas teorija stingri turējās pie uzskata, ka mākslas darbs noteikti "risina kādu tēmu", no kā veidojas "saturs" un ko galu galā izsaka forma. Turklāt tēmu hierarhijā pastāvēja "nozīmīgas" un ne tik nozīmīgas (piem., klusā daba, ainava), bet, protams, Rasmas Lāces nosauktās piederēja pie tēmu "resnā gala". Izrādījās, ka lat­viešu māksliniekiem ir zināmas grūtības izpildīt jauno ideoloģisko pasūtījumu.

Bijušie frontinieki bija izpalīdzīgi. Latvijas Valsts arhīvs glabā nelielu kladīti, kuras pēdējā lasītāja pirms manis bijusi šeit daudz citētā Rasma Lāce un kura saucas "Mākslinieku savienības valdes kara komisijas sēžu protokoli". Tiesa, tā gan ir plāna un aptver tikai laika periodu no 1958. Gada 29. oktobra līdz 1959. gada 3. novembrim. Tomēr tajā varam uzzināt, ka mākslinieki  frontinieki grasās organizēt izstā­des (tādas tiešām vēlāk notika ik gadu), palīdzēt pašdarbniekiem, rīkot tikšanās ar citiem veterāniem, izveidot kaujas gatavības teicamnieku galeriju un pat izstādīt kari­­katūras. Cita starpā biedrs Zviedris vaicā biedram Moškinam, vai varētu no armijas daļas dabūt modeļus, un saņem ap­stiprinošu atbildi.2

Laikam komisijas darba augļi nebija pietiekami, jo Padom­ju armijas un Jūras kara flotes 42. gadadienai veltītās starp­republikāniskās izstādes apspriedē, kas notika 1960. gada 19. martā, tās vadītājs, kāds  biedrs Ivanovs, piemēram, spriež, ka "mums nav lielu tradīciju batāliju mākslas jomā, vismaz latviešiem un Lietuvā, nav lielu klasisku tradīciju, bet mums tās jārada, jo šai tēmai pirmkārt ir milzīga audzinoša nozīme - šai patriotisma, varonības tēmai, un, es domāju, nākotnē tā ieņems milzīgu vietu mūsu mākslā".3 Lai saprastu galēji reakcionāro kontekstu, kādā izskan šie vārdi, jācitē arī viešņa PSRS Mākslinieku savienības sekretāre biedre Balamova: "Tagad starp katras republikas jauniešiem, arī Maskavā, dzenoties pēc novatorisma, ir izplatīti atkāpties oriģinalitātes virzienā. (..) Tas nav labi, tādēļ ka pazemina paša mākslinieka dvēseles tonusu." 4 Savukārt Semjons Geld­bergs no Latvijas uzstājas ar aicinājumiem stiprināt mākslinieku un Padomju armijas saites, lai līdzīgas izstādes nepaliktu vien sporādiskā līmenī.5 
Vasilijs Kovaļovs. Karavīri. 1977
 
Tomēr grūtības ar "tēmas milzīgās vietas" izkarošanu sa­glabājās, jo arī 1965. gada 21. martā izstādes "Miera sardzē" apspriešanā Indulis Zariņš ir spiests bezmaz vai taisnoties: "Man jāsaka, ka mūsu kolektīvs ir stipri audzis un ir ķēries pie atbildīgiem uzdevumiem. Gleznotājiem bieži pār­­met, ka viņi glezno viens otru vai klusās dabas. Tagad stāvoklis ir krasi mainījies uz labo pusi. Šai izstādē visi darbi ir tema­tiski, viena klusā daba. Tagad jāprasa, vai mākslinieki ar savu tematiku varēja pacelt šo izstādi. Te jāatbild - jā!" 6 Ar labu vārdu tiek pieminēti Postaža, Kažociņas, Bikova un Stankeviča darbi, arī Jadvigas Žilvinskas "Pulka biedri".

Tomēr joprojām ir problēmas - izstādes apmeklētājs biedrs Dzilna (jeb tautas balss) liecina, ka "šīs izstādes atklā­šana bija ļoti nepopulāra. Ka šāda izstāde "Miera sardzē" tiek organizēta, es uzzināju tikai vienu nedēļu pirms." Tur­klāt viņā neizpratni radījis tēlnieces Līces darbs "Drosmīgie zēni", jo "zirgam, kas aulekšo, nekad nav kājas tā uz priekšu, kā te redzams".7

Rūgti ironizējot, var teikt, ka frontinieki patiešām bija īs­tie cilvēki īstajā vietā - jo ideologu pieprasītās tēmas (sā­kotnēji - uzvarētā kara glorifikācija, vēlāk, aukstā kara apstākļos, - militārisma propaganda ar domu "lai tikai nebūtu kara") lielākoties sakrita ar viņu pārliecību. Tas arī psiholo­ģiski saprotami, jo no cilvēkiem, kam karš neapšaubāmi bija lielākais un nozīmīgākais notikums viņu dzīvē, nebūtu tais­nīgi prasīt distancētu skatījumu uz lietām. Kaut gan pasaules praksē netrūkst piemēru, kad no kareivjiem izveidojas visniknākie pacifisti, šāds scenārijs režīma spaidos vienkārši "neietu cauri". Intīmāku mākslinieku darbības motivāciju atklāj, piemēram, A. Tirzmalas publikācija žurnālā "Māksla" par "Frontes zīmējumu izstādi": "Sanitāres Lejiņas portrets nesasniedz to meistarību, kādu esam paraduši vērot māksli­nieces (Gundegas Vaskas - V.V.) pēdējo gadu darbos. Bet ne jau tas ir galvenais šajā izstādē. Nekad neviens vairs neva­rēs zīmēt sanitāres Lejiņas portretu, jo viņas vairs nav mūsu vidū." 8 Tātad mākslas darbam tiek piešķirta arī dokumenta loma, memoriāls raksturs, kas brīžam visai tieši robežojas ar noteiktu fetišismu.

Sarežģītie radošas personības tapšanas ceļi, ko izstai­gājis ikviens no šiem māksliniekiem, atspoguļojas gan individuālo stilu daudzveidībā, gan dažādu nacio­nālo skolu un tradīciju mijiedarbībā. Vairumam dzīve un ceļš uz mākslu sācies vis­dažādākajās Padomjzemes malās.
(..) Pēckara gados Padomju Latvijas mākslinieku kolektī­vam pievienojās arī nobrieduši mākslinieki, kas profe­sio­
nālo izglītību ieguvuši dažādos Pa­domju Savie­nības mākslas institūtos. (..) Tomēr lielākā daļa bijušo fronti­nieku akadēmisko izglītību pēckara gados ieguvuši Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā.

Lūk, šeit visintriģējošākais un būtiskākais jautājums: kā frontinieku kopas darbība bagātinājusi vai plicinājusi lat­vie­šu mākslas dzīvo miesu - zīmējuma un gleznojuma manieri, krāsas un līnijas, triepienus un uzlicienus. Atbildes šeit ne­būs, tikai dažas diskutējamas tēzes: pirmkārt, ja nomainām pēdējos divdesmit gadus populāro nacionāli izolacionistisko retoriku (par latviešu gaumi un migrantu kultūras trūkumu) pret mūsdienīgi liberālu, izrādās, ka esam piedzīvojuši reā­lu multikulturālismu, kad šīs, kā tagad atzīts, auglīgās parādības metropolei Londonai tā vēl sapņos nerādījās. Tiesa, neaizmirstot, ka LPSR multikulturālisms balstījās burtiski uz automātu laidnēm (bet vai gan Londonā tagad ne­notiek pa sprādzienam?). Otrkārt, būtu aplam visus frontiniekus, kā saka, mest pār vienu kārti, jo maz kopīga var at­rast Semjona Geldberga kičīgi impresionistiskajās kompozī­cijās "Miera draugi" (1950), "Pavasaris" (1952) un skarbi tran­scendentālajās Miķeļa Golca Sibīrijas ainavās. Vai Alberta Gol­tjakova sirreālajās vīzijās un Valda Buša ekspresīvajā fovismā. (Salīdzinājumam: arī dzejniece - urbānā modernis­te - Monta Kroma formāli pieskaitāma bijušo frontinieku pulkam.) Lai gan par mākslinieku - kara veterānu - pamat­masu var teikt Džemmas Skulmes vārdiem: "Šie mākslinieki visi bija apguvuši krievu klasisko zīmēšanas skolu un stingri pie tās turējās, tādēļ viņu darbi bieži izskatījās ļoti līdzīgi. Tur nebija nekādu atradumu," 9 - tomēr šķiet, ka masīvā krievu mākslinieku kopienas desanta klātbūtne ieviesa arī zināmu stingrību franču un beļģu modernisma inspirētajā latviešu mākslas formas vaļībā, kas, iespējams, nospēlēja savu lomu t. s. skarbā stila dzimšanā, kuru tradicionāli saista ar latviešu mākslinieku Stankeviča, Iltnera, Zariņa, Klēba-ha vārdiem. Turklāt, sekojot vairāku mākslas domātā­ju - Miervalža Poļa, Alekša Osmaņa un Imanta Lancmaņa - uz­skatam, ka modernisms ir bijis tikai sānsolis mākslas primāri mimētiskajā plūsmā, Skulmes vērtējums nemaz neizklausās peļošs. Visbeidzot, pārsteidzošākais atklājums varētu būt, ka latviešu māksla šodien varbūt izskatītos pavisam citāda, ja bijušie frontinieki nebūtu tik sirdīgi nodevušies vienai no sev uzticētajām misijām - audzināšanai: Vladimirs Kozins ilgus gadus bija Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājs, Vitālijs Karkunovs - Rīgas lietišķās mākslas vidus­skolas zīmēšanas skolotājs prestižākajā dekoratoru nodaļā, Mihails Korņeckis - pasniedzējs Mākslas akadēmijas sagata­vošanas kursos. Kā sarunās ar Andu Kļaviņu likuši noprast Miervaldis Polis un Līga Purmale, bez pēdējā nez vai unikā­lais latviešu fotoreālisms maz būtu bijis tāds, kāds tas bija. 10

"Viņu mākslinieciskais mantojums turpina dzīvot."

1 Šeit un turpmāk izcēlumā citāti no: Lāce, Rasma. Ievads. No: Dzimtenes un miera sardzē. Rīga: Liesma, 1985, 5.-13. lpp.
2 Latvijas Valsts arhīvs, 230. f., 1. apr., 283. l., 3.-8. lp. 
3 Turpat, 330. f., 1. apr., 32A l., 7. lp.
4 Turpat, 18. lp.
5 Turpat, 37. lp.
6 Turpat, 230. f., 1. apr., 340. l., 19. lp.
Turpat, 48.-49. lp.
8 Tirzmala, A. Frontes zīmējumu izstāde. Māksla, 1961, Nr. 3.
9 Kļaviņa, Anda. Foršs krievs. Laikraksta "Diena" pielikums "Sestdiena", 2007, 17. marts.
10 Turpat.


 
Atgriezties