VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Mākslas bumba Barselonā
Antra Priede
Izstāde "Be-Bomb. Transatlantiskais attēlu karš un viss šis džezs. 1946-1956" no 2007. gada 5. oktobra līdz 2008. gada 7. janvārim Barselonas Laikmetīgās mākslas muzejā

 
Āršils Gorkijs. Pēdējā glezna (Melnais mūks). 1948
 

Parīze vai Ņujorka? Kur īsti meklējams pasaules mākslas centrs pagājušā gadsimta vidū? Eiropas un Amerikas mākslas vēsturnieku interpretācijas atšķiras. Savu versiju piedāvāja izstāde "Be-Bomb. Trans­at­lantiskais attēlu karš un viss šis džezs. 1946-1956", kas bija skatāma Barselonas Laikmetīgās mākslas muzejā (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) Spānijā.  

Rietumeiropas mākslas oriģināldarbu trūkums Latvijas kolekcijās un lēnā izstāžu aprite ļauj izgaršot citu valstu piedāvātās ekspozīcijas. Šajā gadījumā - 20. gadsimta vidus mākslas parādības Eiropā un Amerikā, kuras savā starpā gan konfrontējās, gan papildināja viena otru. Ekspozīcija nosaucama arī par kultūrvēsturisku pētījumu, jo līdzās mākslas darbiem bija izstādīts plašs dokumentu klāsts, kas sastāvēja no dažādiem periodikas eksponātiem, grāmatām, izrāžu bukletiem, pierakstiem un citiem arhīvu materiāliem. Audiovizuālo daļu veidoja intervijas, mākslas un dokumen­tālās filmas un videodarbi, kas raksturo konkrēto periodu un paspilgtina laikmeta izjūtu.

Kuratoru Serža Gilbo (Serge Guilbaut) un Manuela Bor­has-Viljela (Manuel Borja-Villel) mērķis bija analizēt dialogu starp divām politiski un kulturāli dažādām norisēm pēckara ASV un Francijā,  dokumentējot periodu no 1946. līdz 1956. gadam un iekļaujot šī laika pretstatus - no sajūsmas par brīvību pēc Otrā pasaules kara beigām līdz bailēm, sākoties aukstajam karam. Galvenais akcents bija likts uz situāciju, kad Parīzi kā modernās mākslas centru nomaina Ņujorka. Taču radās iespaids, ka piedāvātais redzējums it kā mēģina izcelt Rietumeiropas mākslu, pretojoties amerikāņu tālaika mākslas kritiķiem ar Klementu Grīnbergu priekšgalā, kuri noniecināja franču mākslas parādības, uzskatot tās par vājām un nepiederīgām. Trešā būtiskākā valsts, kas pārstāvēta, saprotams, bija Spānija, kur notika izstāde. Jauno vēsmu ienākšana šajā Eiropas reģionā bija notikusi ar nobīdi, taču tās bija ne mazāk radošas.

Uz izstādi kā kultūrvēsturisku tālaika liecību varētu attie­cināt arī apzīmējumu "socioloģisks laikmeta pētījums": kura­tora Serža Gilbo pētniecība vairāk nekā divdesmit gadus cieši saistīta ar šo konkrēto problemātiku. Jau 1983. ga­dā Čikāgā izdota viņa grāmata "Kā Ņujorka nozaga modernās mākslas ideju: Abstraktais ekspresionisms, brīvība un auk­stais karš" (How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War). Māk­slas kontekstā neiztrūkstoša ir kara un tā seku klātbūt­ne, kas īpaši akcentēta, aplūkojot abstraktā ekspresio­nisma rašanos nevis kā autonomu, savrupu mākslas parādību, bet kā sabiedrību raksturojošu elementu. Vērtējot 20. gadsim­ta vidus mākslas arēnu abpus okeānam, notikumu sakarībās un pretstatos ir iespējams analizēt arī politisko situāciju. Otrs kurators Manuels Borha-Viljels ir Barselonas Laikmetī­gās mākslas muzeja direktors.

Be-Bomb aplūkojamo mākslas darbu rašanās periods ir strikti noteikts (1946-1956), kaut arī vairākas liecības, kas palīdz raksturot šo posmu, attiecas uz vēlāku laiku, piemēram, Alēna Renē filma "Hirosima, mana mīla" (1959) vai Brūsa Konera (Bruce Conner) videodarbs "Krustceles" (1976). Kopējais izstādes fons šķita nedaudz saspringts, jo nemitīgi tika akcentēta kara klātbūtne. Tas sakāms par Vinstona Čērčila uzrunu 1946. gadā, kurā izvērtētas Otrā pasaules kara sekas, arī par satīriskām multfilmām, sociāli politiskiem plakātiem, ieskaitot dažādas Pikaso miera dūjas variācijas, iepriekšminētajām filmām. Kā būtiskāko gribas izcelt tieši "Krustceles". Šajā videodarbā montēti kadri no kodolieroču izmēģinājumiem Bikini atolā 1946. gadā. Izstā­des kuratori šos notikumus uzskatījuši par būtiskiem, jo tie apliecina varas izpausmi, radot sabiedrībā iekšēju spriedzi un bailes līdz ar aukstā kara iestāšanos. Arī izstā­des koncepcijā nemitīgi tika atgādināts par dažādiem poli­tiskajiem apstākļiem. Saistībā ar Parīzi izcelts, ka Fran­cijai nācās pārdzīvot kaunu par četriem gadiem nacistu varā un apzināties koncentrācijas nometņu šausmas. Kara beigās bija mēģinājumi radīt jauno, moderno mākslas "vārdnīcu", kas būtu spējīga distancēties no fašisma reālisma.
 

 
Roberts Mazervels. Sin titulo. 1945
 
Amerika, konkrēti Ņujorka, veidojās par jauno mākslas centru pēc Rietumeiropas mākslinieku migrācijas Otrā pa­sau­les kara laikā, pēckara periodā jau attīstoties patstāvīgai modernās mākslas virzībai. Parīzē pirmkārt tika uzsvērta individualitātes brīvība un eksperimentēšanas gars, turpretī Ņujorkas mākslinieki ar acīmredzamu optimismu centās atjaunot modernismu no starta līnijas. Ekspozīcijas centrālā ass bija darbi, kas raksturojami kā visu abstraktās gleznie­cī­bas virzienu (abstraktā ekspresionisma, liriskā abstrakcio­nisma, tašisma, art autre, ģeometriskā abstrakcionisma) zelta kanons. Aplūkojot šos darbus, pat neradās vēlēšanās pievērst uzmanību to izcelsmes vietai.

Tā kā periods sākās ar pirmo gadu pēc Otrā pasaules kara, liela daļa mākslinieku bija pārstāvēta ar darbiem, kas ta­puši, pirms viņi kļuva populāri. Vispirms gribas minēt Mar­ku Rotko - līdzās viņa harmonizējoši meditatīva­jiem tīras krāsas darbiem bija eksponēta glezna "Pirmsā­kums" (1946). Arī plaši pārstāvētajam Džeksonam Pollokam bija izstādīti agrīnie darbi.

Skatījumā, kurā kā jauno mākslas parādību rašanās ie­mesls uzsvērts Otrais pasaules karš, mākslas darbi rada citu iespaidu, nekā ierasts, raugoties uz tiem grāmatu lappusēs, kurās dažādas krāsu abstrakcijas mijas cita ar citu, nojaucot robežas starp atšķirīgu mākslinieku daiļradēm. Protams, māksliniekus vispirms interesēja jaunās formālās metodes, taču šis laiks būtībā bija iekšējas trauksmainības, nemiera un sakāpinātu emociju pilns.  

Atsevišķu izstādes sadaļu veidoja Spānijas mākslinieku sniegums. Pirmajā Spānijas-Amerikas biennālē 1951. Gadā bija vērojama nedroša atvēršanās ASV abstraktajām mākslas tendencēm, taču jau 1953. gadā sekojošā abstrak­tās māk­slas izstāde Santandērā apliecināja jauno parādību akcep­tēšanu. 1958. gada Venēcijas biennāle pierādīja, ka absorbē­tās jaunās mākslas formas ir konkurētspējīgas starp­­tautiskā mērogā. Visspilgtāk to izteica Antonio Sauras sniegums. Kā ievērojamākie Spānijas mākslas pārstāvji aplūkojamajā izstādē minami Estevans Vinsente (Esteban Vincente), Hosē Gerrero (Jose Guerrero), Antoni Tapjess, Manuels Miljaress (Manuel Millares), Luiss Feito (Luis Feito), Edvardo Čiljida, Pablo Palasuelo (Pablo Palazuelo), Hoans Miro un citi.

Fotogrāfijai veltītā sadaļa izstādē Be-Bomb nebija tikai dokumentējoša, atspoguļojot karadarbību un sabom­bar­dētās pilsētas Lī Milleres (Lee Miller) fotosērijā. Bija skatāmi arī darbi, no kuriem daži jau kļuvuši par fotomākslas simbo­liem, piemēram, Villija Meivalda (Willy MeywaldChristian Dior modes foto. Fotogalerija arī parādīja kontrastu starp diviem skatpunktiem uz franču dzīvi. Kā idilliska, pastorāla dzīve tā atklājas amerikāņu fotogrāfa Pola Stranda (Paul Strand) skatījumā, taču, raugoties no franču perspektīvas, dominante ir naktsdzīve un modernā mūzika Sabīnes Veisas (Sabine Weiss) fotosērijās dokumentētās performancēs Amerikā.

Mēģinot reabilitēt Parīzi kā modernās pēckara kultūras centru, izstādes kuratori kā svarīgu aspektu akcentēja jau­nās modes rašanos. Unikāls eksponāts ir rekonstruētais Kris­tiana Berāra (Christian Berard), Borisa Kohno (Boris Kochno) un Žana Kokto Théâtre du Monde (1945). Koncepcijā noteiktajā īsajā laika sprīdī iekļaujas vairāk nekā sešdesmit pazīstamu mākslinieku daiļrade. Tomēr ir arī tādi, kuru darbi un to nozīmība tiek apzināta tikai tagad. Piemēram, Džuzepe Kapogrosi (Giuseppe Capogrossi), kurš darbos izmantojis arhaisku ornamentu, Hovards Daums (Howard Daum), kam raksturīgas pieblīvētas ģeometrizētu ornamentu plaknes, Ģertrūde Barēra (Gertrude Barrer) ar filigrāniem tīklojumiem uz miglaini plūstoša fona un citi.
 
Atgriezties