VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
SPEKTROPIJA – mākslinieku meklējumi “viņpus neredzamā”...
Rasa Šmite
RIXC jauno mediju kultūras festivāls "Māksla+Komunikācijas"
Rīgā no 2008. gada 16. līdz 25. oktobrim

Šīgada festivāls ar nosaukumu "Spektropija" turpina risināt iepriek­šējos gados aizsāktās tēmas ("Viļņi" un "Spektra ekoloģija") par mākslinieku meklējumiem neredzamajā, mūs vis­ap­tverošajā elektromagnētiskā spektra telpā.

Elektromagnētiskie lauki ir bioloģis­ki aktīvi... Elektronisko ierīču radītais starojums ietekmē cilvēkus un dzīvo dabu, mijiedarbojas ar dabisko radiā­­ciju un izplatās viņpus mūsu planētas robežām... Neredzami un mūs visap­tveroši, elektromagnētiskie lauki kļūst par modernās pasaules spokiem...

(No "Spektropijas" koncepcijas)

 
10111.ORG. Sapņmašīna. 2003. Instalācija galerijā Duplex Ženēvā.
 

Māksliniekiem arvien ir bijusi vēlme meklēt, atrast vai piedot jēgu tehno­lo­ģijām, ar kurām tie strādā. Vēl jo vai­­rāk tehnoloģijām, kas ir jaunas - nonākušas sabiedrības lietošanā drīz pēc to izkļūšanas no militārajām, uni­versitāšu vai tehnoloģiju industriju zinātnes laboratorijām. Kopš pirma­jiem komunikāciju eksperimentiem ar radio telegrāfu ir pagājis nedaudz vairāk nekā gadsimts, pusgadsimts - kopš līdz ar radio un televīzijas attīs­­­­tī­bu aizsākās cilvēku masveida ielauša­­nās radiofrekvenču spektrā. Mākslinieki arī tiecas apgūt radio ēteru, izmantot sa­telītu sakarus, GPS un mobilās komu­nikācijas, darboties ar radiotelesko­piem, pētīt militāros radarus, būvēt savas antenas utt., tādā veidā radot savu redzējumu uz mūsdienu pasauli.

Jauno mediju māksliniekus, kas nu jau vairāk nekā desmit gadu strādā ar jaunajām komunikāciju tehnoloģijām, nodarbina jautājums - kas notiek viņ­­pus redzamā? Kā cilvēku ierīču radītie radiosakaru viļņi mijiedarbojas ar da­­­bisko elektromagnētiskā spek­tra sta­ro­­jumu? Un kā šis starojums, kas, ar katru gadu strauji pieaugot, šobrīd uz Zemes simtiem miljonu rei­žu pār­sniedz dabisko Saules staro­jumu, atstāj ie­spai­du uz cilvēku, vidi un dabu? Tie ir jau­tājumi, kuru lokā norisināsies šīgada festivāla "Māksla+Komunikācijas" pa­sākumi - gan starp­tautiska mediju māk­slas izstāde "Rīgas mākslas telpā", gan konference, performances un kinolektoriji RIXC Mediju telpā, gan eksperimentālo filmu demonstrējumi kinoteātrī "Rīga".

Izstādē "Spektropija" "Rīgas māk­­slas telpā" apskatāmi aptuveni 30 mākslas darbi, ko veidojuši māk­sli­nie­ki no 14 valstīm. Savus māksli­nie­ciskos mek­lējumus "viņpus neredza­mā" izstādī­jis arī pazīstamais zviedru konceptuālais mākslinieks un mūziķis, viens no elek­tro­magnētiskās māk­slas pionieriem, Karls Mihaels fon Hausvolfs (Carl Michael von Hausswolff). Viņa darbs "Pārvietojama ierīce nezināmu objektu uztveršanai" ir audiovizuāla instalācija, kurā radars skenē telpu, mēģinot uz­tvert nere­dzamas vai nedzirdamas parādības - spo­kus, citpla­nētiešus, vīru­sus utt. Sa­vu­kārt mākslinieku gru­pa 10111.ORG no Šveices nezināmā pie­re­dzes meklē­jumos izmanto citu tehnolo­ģiju, dēvētu par "Sapņmašīnu". Šī ierīce ir vienkāršs cilindrs ar caurumiem, kas, griežoties ap gaismas avotu, rada ņir­bo­ņas efek­tu. Tas savukārt maina sma­dzenēs elek­trisko aktivitāti, izraisot krā­sainus "sapņus", kas parādās aiz aiz­vērto acu plakstiņiem. Ierīce ļauj sasniegt citu apziņas stāvokli, dodot tās lietotājam spēcīgu psihedēlisku vizuālo pieredzi. Vēl cita pieeja neredza­mo parādību pē­tīšanā ir māksliniekam un pētniekam Floriānam Dombuā (Florian Dombois, Vācija/Šveice), kas savā darbā "Banga" izmanto zemestrī­ču viļņus. Vairākas seismogrammas, kurās ierakstīti seismiskie notikumi da­­žādās pasaules vietās, tiek audificēti, t. i., paātrinot parasti nedzirdamos zemestrīces viļņus ar reizinātāju 2200, tie padarīti dzirdami cilvēka ausij. Iz­stā­dē piedalās arī mākslinieki no Latvijas - Voldemārs Johansons insta­lācijā Iride­scence rada optiskas ilūzijas, ko izraisa spēcīgs (ultra)skaņas lauks, ūdens pilie­­nu un gaismas impulsu iedarbība. Jānis Garančs izstādījis inter­aktīvu instalāciju "Spektroainavas", kas ir poētiska mūs­dienu fizikas zināt­nes koncepciju vizua­lizācija un sonifi­kācija.

Starptautiskā konference risināsies 17. un 18. oktobrī RIXC Mediju telpā; to organizē RIXC sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētīju­mu labora­toriju. Konferencē tiks ak­tua­­lizēti līdzīgi jautājumi kā "Spektropijas" izstādē, lai radītu teorētis­ku pamatu norisēm izstādē un liktu fundamentālu pamatu
elektromagnētiskās mākslas pētīju­miem arī turpmāk.
 

 
Karls Mihaels fon Hausvolfs. Pārvietojama ierice nezināmu objektu uztveršanai. 2003. Instalācija. Ļubļana.
 
Eksperimentālo filmu un video programma arī šogad tapusi kopā ar nīderlandiešu filmu kuratoru un māk­slas zinātnieku Ervīnu van Hartu (Erwin van't Hart), ar kuru RIXC sadar­bojas kopš 2006. gada "Viļņu" izstādes. Šo­­gad festivāla īpašajā pro­gram­mā - divas nīderlandiešu māksli­nieku abstraktās filmas, kas tiks de­mon­strētas kinoteātrī "Rīga" 17. un 18. oktobrī. Mākslinieks Josts Rek­felds (Joost Rekveld) savā 21 min. garajā 35 mm filmā#11, Marey <-> Moiré priecē mūsu acis un prātus ar gaismu un līniju eksperi­mentiem. Un mākslinieku grupa Telco­systems savā 13 min. filmā LoudThings ieved mūs ekspedīcijā datora iekšienē, kur audiovizuāli tel­pisko un dinamisko attēlu veido pašu mākslinieku program­mēts algoritms.

Savukārt izstādē "Rīgas mākslas telpā" katru dienu būs aplūkojama arī 43 min. abstrakto filmu un video pro­gramma, kurā iekļautas tādas īsfil­mas kā vācu mākslinieka Torstena Fleiša (Thorsten Fleisch) filma Energie!, britu mākslinieku grupas Semiconductor fil­ma Magnetic Movie, amerikāņu gru­pas Warm Objects filma Peggy Ahwesh, horvātu mākslinieku La Petite Mort filma Damir Cucic un citas, kas ar māk­sli­nie­ciski tehniskiem paņēmieniem atklāj mums gan dzirdamās, gan redza­mās un neredzamās elektromagnētiskā spektra telpas.

Atšķirīgs skatījums, kas, iespējams, visvairāk pietuvojas "Spektropijas" tematikas skartajām idejām un vīzijām, ir mūsdienu amerikāņu avangarda su­per­zvaigznes režisora Kreiga Bold­­vi­na (Craig Baldwin) zinātniski fantas­tiskā 16 mm pilnmetrāžas filma Spectres of the Spectrum, kas tiks demonstrēta 17. oktobra vakarā RIXC Mediju telpā un kas vienlaikus ir arī šīs filmas pirm­izrāde Latvijā. Kombinējot aktiersižetus un dokumentālos kadrus, televīzijas un video ierakstus, Boldvins tiecas ra­dīt alternatīvu 20. gs. vēsturi - filmu caur­vij elektromagnētisko tehnoloģiju attīs­tības vēsture  no rentgena stariem līdz atombumbai, no televīzijas līdz inter­netam.

Performanču programmas ietva­ros RIXC Mediju telpā festivāla vakaros norisināsies gan skaņas, gaismas un lā­zeru performances, gan īpašs video­lektorijs, kura viesi ir mākslinieku gru­pa Semiconductor no Lielbritānijas - Ruta Džārmena (Ruth Jarman) un Džo Gerharts (Joe Gerhardt), kas strādā ar digitālo animāciju. Semi­conductor savos darbos tiecas pārkāpt laika, mē­roga un dabas spēku ierobe­žojumus, lai pētītu pasauli viņpus cil­vēka piere­dzes un diskutētu par mūsu eksistenci. 18. oktobra vakarā Semicon­ductor ie­pazīstinās ar savu darbību mākslas un zinātnes pētniecības jomā un demon­strēs savas filmas, vairākas no kurām tapušas ar Arts Council England izvei­dotās starptautiskās māk­slinieku sti­pendijas "Māksla un kos­mosa zinātne" atbalstu Kalifornijas Universitātes Bēr­klija Kosmosa zināt­nes laboratorijā ASV sadarbībā ar Leonardo Network un NASA.

Gan tehnoloģiju, gan cilvēku sajū­tu limitus tiecas pārbaudīt arī austrā­lie­šu mākslinieki Botborg, kas 16. oktob­ra vakara atklāšanas performancē izman­tos spēcīgu skaņu un stroboskopu gais­mas. Atklāšanā attiecības starp skaņu un attēlu demonstrēs nīderlan­diešu mākslinieks Edvīns van der Heide (Edwin wan der Heide), kas ar divkrāsu lāzera palīdzību radīs telpā auditoriju aptverošas trīsdimen­sionālas vides. 

Festivāla noslēgumā 18. oktobrī pēc Semiconductor videolekcijas no­tiks Nīderlandē dzīvojošo krievu un baltkrievu mākslinieku Evelīnas Dom­ničas un Dmitrija Gelfanda spektrālā performance "10 000 pāvu spalvu rotājas ziepju putās". Šajā varakvīšņai­najā performancē tiek izmantota lāze­ru gaisma, kas skenē ziepju burbuļu virsmā esošās mirgojošās un mainī­gās mikro un nano struktūras. Piesātinā­tajā gaismā tās palielinot, skatītājiem tiek dota unikāla iespēja ielūkoties lāzeru un ziepju putu radītajā daudz­šķaut­ņainajā mikrokosmosā, kas, atmir­dzot desmittūkstoš pāvu spalvu krāš­ņu­mā, konceptuāli atspoguļo ķīniešu teiciena "desmittūkstoš lietu" jēgu par kosmisko parādību daudzveidību.

Izstāde "Spektropija" un eksperi­men­tālo filmu un video programma "Rīgas mākslas telpā" būs aplūkojama no 17. līdz 25. oktobrim. Tuvāka infor­mācija: http://rixc.lv/08.
 
Atgriezties