VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Paradīze zemes virsū – tavs sakņudārzs
Alise Tīfentāle
Venēcijas 11. starptautiskā arhitektūras biennāle
no 14. septembra līdz 23. novembrim

 
Vācijas ekspozīcija
Tons Matons. Tehniskā paradīze
 

Kas notiek arhitektūrā? No arhitek­tūras izstādes apmeklētājs atgriezies mājās nevis ar glancēta krītpapīra kata­logu sējumiem, bet gan ar tikko plūktu baklažānu, sauju gatavu ķirštomātu, aromātisku rozmarīna zaru un rukolas kušķi. Un aplūkojis nevis ēku maketus no kartona un plastmasas, bet gan vai­rākas dārzeņu dobes un virkni laik­metīgās mākslas izstādei piestāvošu postmoderni asprātīgu instalāciju un objektu.

Meklējot izeju no kapa

Šīgada Venēcijas arhitektūras bien­nāle amerikāņu kuratora Ārona Betska (Betsky, dz. 1958) vadībā ieguvusi devīzi "Arhitektūra aiz ēkas robežām" (Architecture Beyond Building), un šajā virzienā arī devušies kuratora izvē­lētie dalībnieki un liela daļa nacio­nālo ekspozīciju. Akcents šoreiz nevis uz reālu vai vizionāru ēku maketiem, kā tradicionāli varētu sagaidīt no arhi­tek­tūras biennāles. Daudz biežāk arhi­tekti prezentēja vispārinātas pārdomas, savas radošās darbības virtuvi vai aiz­skatuvi (ideju ģenerēšanas procesu, savus iedvesmas avotus utt.), un ne viens vien eksperts publiski paudis, ka šī arhitektūras biennāle būtībā daudz neatšķīrās no mākslas biennāles, un, šķiet, tas arī bija kuratora mērķis. "Ar ēkām vien nepietiek. Tās ir arhitektū­ras kaps, atlikums no vēlmes izveidot citu - labāku pasauli," raksta Ārons Betskis. Protams, arhitektūras zvaigz­nes Frenks Gērijs, Zaha Hadida un pārē­jie turpina projektēt ēkas (un, protams, arī viņi piedalās šajā biennālē), bet viņu darbība ir iepriekšparedzama un nevie­nu vairs tā īsti nepārsteidz.

Biennāles dalībniekiem Ārons Bet­­skis uzdod retoriskus jautājumus no sērijas "kā tad mums dzīvot tālāk", - tiek meklēta izeja gan no tehnoloģiski un vizuāli "pārsteidzošu", ultramodernu būvju ekstravagances, gan no mehā­niski, pusautomātiski projektētiem un izgatavotiem "dzīvojamās platības" un darbavietu mikrorajoniem. Tiek meklēts kas uzticams, ilgstošs un paliekošs, tāpat arī saudzīgs videi, draudzīgs pašam cilvēkam. Koncepts "Arhitektūra aiz ēkas robežām" nepiedāvā lietošanai gatavas "ekomājas" vai futūristiskas utopijas, tā vietā biennāles dalībnieki, piemēram, reflektē par māju sajūtu starptautiska biznesa ēnā (Igaunijas ekspozīcija - gāzes caurule Giardini galvenajā alejā no Krievijas paviljona līdz Vācijas paviljonam, ar ku­ras piemi­nēšanu recenziju par Venēcijas biennāli šogad uzsāka gan International Herald Tribune, gan citi starptautiski ietekmīgi plašsaziņas līdzekļi). Par katras godības pārejošo spožumu, kā, piemēram, even­tuālo muzeja pārvēršanu ūdens atrak­ciju parkā pēc 20 gadiem (biennāles galveno balvu "Zelta lauvu" par labāko nacionālo ekspozīciju ieguvušais poļu projekts Hotel Polonia).

Par telpu aiz telpas, proti - telpu elektronu mikro­skopa atklātajā pasaulē Latvijas eks­po­zīcijā mākslinieka Ērika Boža un arhi­tek­ta Reiņa Liepas projektā "Putekļu istaba".  Ērika Boža ceļojums neredza­majā realitātē aizsākās ar darbu "Pu­tek­­ļu dizains" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur elektronu mikro­skopā tika skatītas un fotografētas putekļu sīkdaļas, atrastas uz muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā esošajām glez­nām (2006, izstāde "Kur mēs sākām" projekta "Tra­jektorijas" ietvaros). "Pu­tekļu ista­bā" pētījuma objekti ir atrasti pašā ekspo­zīcijas telpā, aplūkoti mikroskopā un fiksēti grafiska attēla formātā, tad palielināti tiktāl, ka cilvēks var burtiski ienākt šajā mikropasaules telpā. Tieši šī mērogu maiņa ir "Putekļu istabas" pie­dāvātais atklājums, kas būtiski atšķiras no Ērika Boža iepriekšējā projekta ("Putekļu dizainā" elektronu mikro­skopā iegūtie attēli bija izstādīti kā tēlotājas mākslas darbi, kā parafrāzes par tām gleznām, uz kurām atrastas pu­tekļu daļiņas). Mākslinieks Ēriks Božis skaidro: "Mēģinājām parādīt, ka tukša telpa nemaz nav tukša, ka telpas robe­žas nav nemaz tik droši nosakāmas. (..) Šeit sastopas telpas māksla (arhitek­tūra), māksla un zinātne." Savukārt mākslas zinātniece Ieva Astahovska, komentējot ekspozīciju, papildina: "Ar­hitektūra nav tikai telpa, bet var būt arī domas, iztēles telpa." (Radzobe, Z. No augstajiem plauktiem. Diena, 2008,  24. sept., 15. lpp.) Jāatzīmē arī "Putekļu istabai" izvēlētā izdevīgā atrašanās vie­ta un efektīvais nelielās telpas iz­man­tojums (attēli kā lielformāta meln­baltas izdrukas izvietotas uz slī­došiem paneļiem) - kopējai idejai kalpo gan spoži melnā terase ārpusē, gan melnbaltais, askētiski funkcionālais iekštelpas iekārtojums.

Uz paradīzi caur siltumnīcu un kompostkaudzi

Atgriežoties pie Ārona Betska pie­ņēmuma, ka ēkas ir arhitektūras kaps, nav grūti nonākt pie secinājuma, ka šajā pasaulē tomēr ir tikai viens ģeniāls arhitekts un dizainers, un tas ir Viņš. Laiku pa laikam cilvēks savā lepnībā to aizmirst un uzskata par skaistu un labu vienīgi to, ko izgatavojis pats savām ro­kām. Tad pēc kāda laika atkal nāk modē Dieva darbi un mākslīgi elpinātais un barotais cilvēks dodas vērot putnus vai ainavas, ēst ogas tieši no krūma brīvā dabā un bijīgi iestāda podiņā kādu garšaugu (aicinājums "atgriezties pie dabas" Rietumu kultūrā izskanējis, piemēram, gan apgaismības laikmetā, gan 20. gs. 60. gadu Austrumu filoso­fijas ietekmētajā hipiju kultūrā u. c.). Visskaistākie dizaina priekšmeti ir to­māts, ābols, ķirbis utt., katrs no tiem ir dizainā lielisks, unikāls un nevaino­jams mākslas darbs, turklāt pilnīgi funkcio­nāls - cilvēkam ar baudu apēdams. Šīgada arhitektūras biennāles izaicinā­jums un atkalatklājums - paradīze zemes virsū ir sakņudārzs! Tas cilvēkam zināms jau tūkstošiem gadu, jo "Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sar­gātu" (1. Mozus, 2:15), bet nu šī vien­kāršā patiesība atkal aktualizējusies. Cilvēkam nepieciešams piezemēts un uzticams patvērums laikā, kad katrs jūtas neaizsargāts, ievainojams un ap­draudēts gan ekonomiski un politiski, gan individuāli. Izslēgt datoru un kabeļ­televīziju un paslēpties savā dārziņā - augi neuzbrūk, neapvaino, neko daudz neprasa un nemēdz pievilt, tie sniedz gan estētisku baudu, gan pabaro.

Jaunatklātā patvēruma burvību vis­spilgtāk parādīja Londonā un Sietlā strādājošā arhitekte Katrīna Gustaf­sone (Gustafson, dz. 1951) un viņas ainavu arhitektu kompānija Gustafson Porter - Gustafson Guthrie Nichol vē­rienīgajā vides (ainavas) instalācijā "Paradīzes virzienā" (Towards Paradise). Tā iekārtota Arsenāla tālākajā galā, ko līdz šim nebija apguvušas ne mākslas, ne arhitektūras biennāles, - ar brik­šņiem aizaugušā kaktā Giardino delle Vergini, kur savulaik atradies sieviešu klosteris, kas nopostīts 19. gs. beigās. Ārons Betskis uzaicinājis šo ainavu arhi­tektu kompāniju veidot instalāciju speciāli šai vietai, radošo uzdevumu formulējot ar Voltēra citātu no "Kandi­da": Il faut cultiver notre jardin ("Mums jākopj mūsu dārzs"). Uzdevums izpil­dīts, manuprāt, satriecoši savā vienkār­šībā un tādā "vecmodīgā" cilvēcīgumā. Instalācijas teritorija alegoriski attēlo cilvēka dzīves gājumu (pašu cilvēku, viņa mājas, viņa dvēseli utt.) burtiskā nozīmē paradīzes virzienā: "Atcerēša­nās - noliktava", "Uzturs - pārpilnība", "Apskaidrība - apcere". Vispirms ap­mek­lē­tājs nonāk atmiņu noliktavā - tikko pamanāmas nelielas durtiņas ie­ved ar vīteņiem noaugušas ēkas iek­šie­nē, kur skatienam atklājas plaša telpa ar kādreiz patiesi noliktavas funk­ciju pildījušiem masīviem koka plauktiem gar sienām. Aiz tiem tikko saskatāmi uz sienām sarakstīti izmirušo dzīvnieku un augu latīniskie nosaukumi, bet šeit katrs var uz mirkli iedomāties visu sva­rīgo, kas veido viņa dvēseles (atmiņu, pieredzes, zināšanu, emociju u. c.) krā­jumus. Tālāk taciņa ieved speciāli izveidotā un iekoptā dārzā - rindās aug pupiņas, tomāti, paprika, dobēs nogatavojušies kāposti, bietes, salāti, blakus smaržo majorāns, baziliks, roz­marīns, ir arī kartupeļi, ķirbji, baklažāni, kabači, brokoļi, ziedkāposti, gar dārza malām - puķes un nelielas ābelītes ar gataviem ābolīšiem. Skatītāji apmulsuši staigā pa taciņām, neticīgi lūkojas uz gatavajiem dārzeņiem, viens otrs bailīgi nogaršo kādu auglīti vai noplūc garšvielas zariņu. "Tā ir vieta, kur katrs skatītājs aici­nāts apcerēt pārpilnību pats savā dzī­­vē," raksta autori. Iespē­jams, arī pārvērtēt pārpilnības un pār­ticības jēdzienu īsteno nozīmi, varbūt pat vispār pārkārtot prioritātes savā perso­niskajā "dārzā". Aiz pēdējās dār­zeņu dobes skatienam paveras klajš laukums - taciņa aizvijas ap mīksta, labi kopta zāliena klātu ovālu valni. Minimālistiska un tīra ainava. "Slepena vieta apskaidrībai. Vieta klusumam un vienkāršībai, vieta pārdomām par visu pieredzēto. Vieta, kur pārdomāt, kā mēs kopsim mūsu dārzu," norāda autori. Pēdējais posms ceļā uz paradīzi, kur var sagaidīt mieru un apskaidrību. Tik vienkārši.

Vienīgi atliek jautājums - vai latvie­tim jābrauc tik tālu, lai apskatītu tādu pašu sakņudārzu, kāds viņam jau pie­der? Tas pats vienkāršības slavinājums rodams mūsu tautasdziesmās, par to runā Raksti, citiem vārdiem tā pati patiesība izlasāma Annas Brigaderes  "Dievs, daba, darbs" un Edvarta Virzas "Straumēnos". Bet nenoliedzami, ka šķietami necila piemājas sakņudārza "eksponēšana" starptautiskā un pres­tižā arhitektūras biennālē var būt ie­mesls šo to pārvērtēt katra personiskajā ceļā uz paradīzi. Arī mākslā un īpaši jau arhitektūrā (kaunu no savas zemniecis­kās pagātnes jau sākam zaudēt, un pa­visam nesen pat viensētas šķūnis atzīts par labu esam).
 

 
Gustafson Porter - Gustafson Guthrie Nichol. Vides instalācija "Paradīzes virzienā". Otrā daļa: "Uzturs - pārpilnība".
 
Paradīze - pašdarinātā, tehniskā, zīmētā un citas

Atgriešanās pie saknēm (un dārze­ņiem, augļiem un ogām) burtiskajā nozīmē ir ideja, kas šobrīd acīmredzot virmo gaisā, - tas attiecas ne tikai uz vairākām citām ekspozīcijām šajā pašā Venēcijas arhitektūras biennālē, bet arī vispārējām mājokļu iekārtošanas tendencēm Rietumos. Šajā pašā laikā Rīgā, piemēram, notika Andas Ban­kovskas melnbalto fotogrāfiju izstāde "Dārzs", un atrodas arvien jaunas para­­lēles un analoģijas. Pievēršoties bien­­nālei - vēl pāris vēstījumu par dārzu. Dārzeņu dobīti pie sava paviljo­na iekopuši arī amerikāņi - aiz apdrukāta auduma aizkariem pie ieejas paviljonā laimīgi briest kāpostgalvas, aug cigo­riņi, fenhelis un visāda cita zaļbarība, un ekspozīcija piedāvā ieskatu tādos projektos kā "Ēdamais skolas pagalms", "Starptautiskais urbānās ekoloģijas centrs" u. tml. Kuratora izvēlētie autori pievērsušies dažādām "dari pats" akti­­­vitātēm valdības un uzņēmēju aizmirs­tos vai nepilnīgi attīstītos ASV reģio­nos. Sakņu dobe (autori - grupa Yale Su­stain­able Food Project) atsaucas uz ASV šobrīd populāro kustību, kurā bēr­nu izglītībā tiek iekļauta arī dārzkopība un pavārmāksla kā ekoloģiska un so­ciāli atbildīga dzīvesveida pamati (pieņe­mu, ka varbūt amerikāņiem tas sanāk jēdzīgāk vai vismaz citādi nekā pa­domj­laika skolnieku obligātais darbs skolas "izmēģinājumu dārziņā" vai ikgadējie septembra spaidu darbi pie ražas novākšanas kolhozā).

Japānas ekspozīcija pārsteidz ar izcili estētisku un smalku darbu (tāpat kā mākslas biennālē). Ekspozīcijas "Ekstrē­mā daba: divdomīgo telpu ainava" au­tori ir arhitekts Dzunja Isigami (Ishigami, dz. 1974) un zinātņu doktors botāniķis Hideaki Oba (Ohba, dz. 1943). Telpas ir patiesi divdomīgas: ārpuse savā ziņā padarīta par iekšpusi, un otrādi. Pavil­jona ārpusē izveidotas filigrānas stikla siltumnīciņas un izvietotas mēbeles (piemēram, neliels stiklots plauktiņš, kurā glīti izkārtoti miniatūri trauciņi ar sīkiem, smalkiem augiem), turklāt sil­tumnīcas nav pilnīgi noslēgtas, to kon­strukcija piedāvā vēl vienu divdomību par robežu starp iekšpusi un ārpusi. Pa­viljona iekšpuse pārvērsta par ārpusi - baltās telpas ir pilnīgi tukšas, un sienas klāj smalki zīmuļa zīmējumi, kuros attē­lota ārpuse, t. i., augi. Bezgalīgu pacie­tību, rūpību un veiklību prasošais māk­slas darbs ir īslaicīgs - pēc biennāles beigām tas tiks iznīcināts - un tāpēc vēl jo skaistāks (zīmējumus pēc Isiga­mi skicēm uz sienām 20 japāņu studenti pārzīmēja sešu nedēļu laikā). No grīdas līdz griestiem - zinātniski precīzi atvei­doti augi, to iespējamās kompozīcijas, izvietojums esošās un neesošās terito­rijās utt. Salīdzinājumā ar visai burtisko sakņudārza metaforu "Ekstrēmā daba" ir delikāts komentārs par cilvēka un augu pasaules mijiedarbību.

Savukārt Vācijas paviljonā (ar vieno­jošu nosaukumu "Atjauninot Vāciju - projekti labākai nākotnei") var pasēdēt no vecu, nolietotu mēbeļu detaļām izgatavotās jaunās mēbelēs, kas ir visai sirsnīgi un aizkustinoši, un palūkoties uz biedējošu mūsdienu dārza versiju - izstīdzējušas ābelītes gluži kā pacienti reanimācijas nodaļā pieslēgti pie sistē­mas, kurā ieplūst ūdens un barības vielas, un katram augam pierīkots māk­slīgs siltuma un gaismas avots. Var ie­domāties, ka apmēram šādā organizētā un datorizētā veidā tiek audzēta mūsu ikdienas pārtika. Mēbeļu projekts (Re­Design, autori - OS2 Designgroup + Arbeitskreis Recycling E.V.), tāpat kā sakņudārzs projektā "Paradīzes virzie­nā", aicina aizdomāties par pār­pil­­nī­bas un labklājības jēdzienu nozīmi, atsaucoties uz faktu, ka Vācijā ik gadu apmēram septiņas tonnas mēbeļu no­nāk izgāztuvēs (projekta autori gan to nemin, bet pieņemu, ka apmēram tik­pat daudz nonāk Austrumeiropas, arī Latvijas, lietoto mēbeļu veikalos un turpina kalpot jauniem saimniekiem). Savukārt mākslīgos apstākļos audzētās ābelītes ("Tehniskā paradīze", autori - arhitekts Tons Matons (Matton, dz. 1964) un viņa birojs) norāda uz mūs­dienu arhitektūrā un interjera dizainā valdošo tendenci radīt "mākslīgās pa­ra­dīzes", laimes un labsajūtas saliņas un oāzes, neņemot vērā apkārtējos apstākļus, tā turīgo klientu iegribu vārdā noziedzīgi izsaimniekojot un iznīcinot milzīgu daudzumu tik vērtīgo dabas resursu. 

Dažādās "paradīzes", kuras atra­duši arhitektūras biennāles dalībnieki, neno­liedzami, ir veselīgas gan cilvēkam, gan visai pasaulei kā integrētai sistēmai kopumā. Tajā pašā laikā šīs sava dārza kopēju idejas ir arī aizkustinoši naivas - it kā pēkšņi cilvēks cilvēkam vairs ne­bū­tu vilks. Iespējams, tieši tādu sapņai­nu aizmiršanos arī gaidām no Venēcijas biennāles.
 
Atgriezties